Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Załączone dokumenty przesyłamy jedynie w celu informacyjnym. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie i kontakt z w Uczniowskim Klubem Sportowym „Praskie Centrum Sportu”

Dokument Polityka ochrony danych osobowych obowiązujący w Uczniowskim Klubie Sportowym „Praskie Centrum Sportu”, znajduje się w biurze zarządu do wglądu.

Prezes Zarządu

Rafał Majewski

Warszawa, dnia 24. 05. 2018 roku

Klauzula informacyjna dot. Członka stowarzyszenia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sekretarz Uczniowskiego  Klubu Sportowego „Praskie Centrum Sportu”

2) W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem: biuro@uks-pcs.pl

3) Dane osobowe członka stowarzyszenia przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia: prowadzenia i organizacji naborów, zajęć sportowych, zgrupowań, zawodów, pokazów, warsztatów, będą też wykorzystywane w celach marketingowych tylko na potrzeby klubu łącznie z wizerunkiem członka, nie będą przekazywane innym podmiotom.

4) Odbiorcami danych osobowych członka stowarzyszenia będą: Zarząd i trenerzy klubu prowadzący działania statutowe, grantodawcy: m. st. Warszawa – Biuro Sportu i Rekreacji, Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Ministerstwo Sportu i Turystyki), związki sportowe (Polski Związek Judo, Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo) oraz biuro księgowe klubu.

5) Dane osobowe członka stowarzyszenia przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia wymienionych w pkt. 3, minimum przez okres 5 lat co jest związane z prawem skarbowym jakiemu podlega stowarzyszenie. Po upływie tego okresu zostaną zniszczone w niszczarce.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych członka stowarzyszenia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w tym celu prosimy o kontakt mail: biuro@uks-pcs.pl

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych osobowych członka stowarzyszenia.

8) Wszystkie dane osobowe członków Klubu zostały podane dobrowolnie w momencie podpisania przez nich lub ich rodziców deklaracji członkowskiej niezbędnej przy wstąpieniu do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Praskie Centrum Sportu”

9) Dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane w formie papierowej w biurze Klubu.

Close Menu